ועדות משמעת

תקנון ועדות משמעת

ועדות משמעת

ועדת המשמעת היא הגורם המוסמך לדון בהפרת משמעת או בהפרה של טוהר הבחינות. באפשרות הועדה לזכות או להעניש סטודנט.ית אשר הואשם בהפרה שכזו. נציגי האגודה ייקחו חלק בוועדה ויוודאו שהחלטותיה מתקבלות בהתאם לחוק זכויות הסטודנט.

תקנון ועדת משמעת ומשמעותו

מגדיר מה הן עבירות משמעת של הסטודנטים במכללה, ומסדיר את הליכי הבירור והשיפוט המשמעתי במקרה של הפרת משמעת. בתוך כך, התקנון מגדיר את סמכויות וועדת משמעת ובכלל זאת, את העונשים השונים שבסמכות הוועדה להטיל על סטודנט שהפר את כללי התקנון.


מונה את העונשים האפשריים. יצוין כי כל מקרה נבחן לגופו בהתאם לנסיבותיו ובכפוף לסמכויות הוועדה המוקנות לה בתקנון. בהקשר זה, מתבצע איזון ראוי ורגיש בין הנסיבות הפרטיות לבין הסטנדרט הארגוני האחיד במטרה לשמור על שוויון ואחידות בענישה.

זימון לועדה

זימון לוועדת משמעת מגיע באמצעות דוא”ל לסטודנט. במקרים בהם הסטודנט אינו מאשר קבלת הדוא”ל, הזימון נעשה באמצעות הטלפון או באמצעות כתובת הדואר. אין חובת הגעה לדיון, זוהי זכות העומדת בפני הסטודנט.


חשוב מאוד להגיע לדיון על מנת לממש את זכות הטיעון ולהשמיע טיעונים לעניין הכרעת הדין וגזר הדין. בענייני זימונים, ניתן לשלוח תגובה בדוא”ל עבור ועדת משמעת לכתובת הדוא”ל
Yaffaz@shenkar.ac.il

כיצד ניתן להיערך לקראת ועדת משמעת?

ראשית, מומלץ מאד לומר את האמת, שהרי האמת היא הכי פשוטה והכי פחות מסובכת בהקשר הזה.
בנוסף, מאחר שלנגד עיניהן של רשויות המשמעת של המכללה עומד לא רק הצורך לאכוף את הוראות תקנון המשמעת, אלא גם הרצון לתרום לחינוכם של הסטודנטים והסטודנטיות במכללה, מומלץ להבין לעומק את משמעות העבירה ולהטמיע את נורמות ההתנהגות הרצויות טרם הבירור. כמו כן, מומלץ לכתוב מראש ובאופן מסודר את כל הנקודות הרלבנטיות לדיון על מנת לזכור ולהשמיע את כל הטיעונים.

מומלץ מאד ליצור קשר עם ראש מחלקת אקדמיה באגודה, ראש המחלקה הינו נציג האגודה בוועדות המשמעת, במטרה להבין את משמעות העבירה וכן, על מנת לקבל סיוע בארגון מסודר של הטיעונים השונים.

ניתן ליצור קשר במייל:
academi@myaguda.co.il

ההתנהלות בקורס עד למועד הוועדה

כל עוד לא התקבלה החלטה על-ידי ועדת משמעת, יש להמשיך להשתתף בקורס ו/או לקיים את החובות המוטלות במסגרת הקורס.

סטודנט אשר זומן לוועדת משמעת בגין עבירה שבוצעה בבחינה שהתקיימה במועד א’, ייגש למועד ב’ של אותה הבחינה, אם תאריך הזימון לוועדת משמעת מאוחר למועד ב’.

במצב זה, במקרים בהם נפסל מועד א’, עדיין ניתן לקבל את ציון הבחינה במועד ב’. יש להתייעץ עם נציג האגודה בעניין זה.

החלטות ועדת משמעת

מתפרסמות באתר המכללה, ללא שם. ניתן לעיין בהחלטות אלה על מנת להגביר את הוודאות ביחס לענישה הצפויה במקרים של הרשעה.

ככלל, למעט מקרים חריגים, סטודנט המורשע בוועדת משמעת אינו זכאי למלגת הצטיינות בגין הישגיו האקדמיים באותה השנה שבה הורשע.

חשוב לציין, כי שלילה זו רלוונטית רק ביחס למלגות הצטיינות וזאת בהתאם לתקנון הלימודים האקדמי.

הרכב הועדה וסדר הדיון

הועדה מורכבת מיו”ר הוועדה (דיקן הסטודנטים), קובל (מגיש התלונה), נציג מטעם המזכירות האקדמית, נציג הסטודנטים ומנהלנית . כמו כן, רכז ערבים מטעם אגודת הסטודנטים רשאי להשתתף בוועדות משמעת אליהן מזומנים סטודנטים ערבים.

בשלב הראשון, יו”ר הוועדה מציגה את חברי הוועדה ואת סדר הדיון. לאחר מכן, מציג הקובל את התלונה שבגינה זומן הסטודנט לוועדת המשמעת ומבקש לוודא בשם חברי הוועדה כי הסטודנט מבין את התלונה ואת נסיבות המקרה שבגינו זומן לוועדה.

לאחר מכן, ניתנת לסטודנט.ית רשות הדיבור במסגרתה נדרש להשיב לשאלותיו של הקובל. בסוף הבירור ניתנת לסטודנט.ית ההזדמנות להשמיע בפני חברי הוועדה את כל אשר ירצה לומר עד תום, בכפוף לסדר הדיון שהוצג בפניו.

עם יציאת הסטודנט.ית מהוועדה, מתקיים דיון ובו נציג הסטודנטים.יות משמיע טיעוני הגנה ולאחר מכן מתקבלת החלטה ע”י חברי הוועדה.

ההחלטה מתפרסמת ובנוסף נשלחת לסטודנט באמצעות הדוא”ל.

האם ניתן לערער על החלטת ועדת המשמעת?

על החלטות ועדות משמעת ניתן לערער בפני ועדת ערעורים בתוך 14 ימים מיום קבלת ההחלטה. ככלל, הערעור לוועדת הערעורים הינו ערעור ברשות. כלומר, יש לבקש את רשותו של יו”ר ועדת הערעורים כדי לקיים את הדיון. ניתן לערער הן ביחס להכרעת הדין והן לעניין גזר הדין.

חשוב לציין כי יו”ר ועדת ערעורים נוטה להרשות דיון בערעור רק כאשר מדובר בנסיבות חריגות או כאשר מתגלות נסיבות חדשות שלא הובאו בפני ועדת המשמעת.

במקרים בהם פסקה ועדת המשמעת עונש הרחקה מהמכללה, זכאי הסטודנט לערעור בזכות. כלומר, זכותו של הסטודנט להשמיע את טיעוניו בפני ועדת הערעורים. במקרים אלה, על ועדת הערעורים מוטלת החובה לזמן את הסטודנט לדיון ולדון בערעור. חשוב לזכור כי בסמכות ועדת הערעורים גם להחמיר עם המערער.

תפקידו של נציג הסטודנטים מטעם אגודת הסטודנטים.יות להשמיע טיעוני הגנה לזכותו של הסטודנט. דברי הגנה נשמעים לאחר שהסטודנט.ית עוזב.ת את הדיון.

כמו כן, שותף נציג אגודת הסטודנטים להחלטת הוועדה.